historia - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

historia

O FIRMIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w Pysznicy utworzona została na podstawie Uchwały Rady Gminy w Pysznicy Nr XXXI/230/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Gminny Zakład Komunalny” w Pysznicy poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy.

Z dniem 01.07.2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000359518.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.900.000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset złotych 00/100 ) i dzieli się na 10 900 (dziesięć tysięcy dziewięćset) udziałów po 1 000,00 zł ( tysiąc 00/100 złotych) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez gminę Pysznica.


Władzami Spółki są :
·          Zgromadzenie Wspólników,
·          Rada Nadzorcza,
·          Zarząd.
Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa „Regulamin działania Zarządu” zatwierdzony uchwałą Nr 2/I/2010 Rady Nadzorczej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego